open
Upgrade to a better browser, please.

Science Fiction, Fantasy & Horror Publishers

Yen On

Yen On

Founded: 2006
Founded by: Yen Press
Location: 237 Park Avenue
New York, New York 10017
USA
Titles/Circulation: 0
Links:


History

About:

Yen Press for the Manga and the imprint Yen On for the Light Novels.

Graphic Novels, Manga, and More! http://www.yenpress.com/

Follow us on Twitter too! http://www.twitter.com/yenpress

Mission:

Our mission is to give our readers the best comics and light novels we can. In our translated material, we strive to give you the best, most authentic reading experience. In our original material, we hold ourselves to a high standard and work closely with our artists to ensure your favorite properties get the graphic novel treatment done right!

Company Overview:

Yen Press is a US-based graphic novel publisher that releases a wide range of Japanese and Korean comics and light novels, as well as a number of original English-language properties.


Submission Details

No Submission Details currently exists for this publisher. Be the first to write one.

Submit Submission Details


Works in the WWEnd Database

 2023
 2023
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2023
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2021
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2023
 2023
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2021
 2022
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2023
 2020
 2020
 2020
 2020
 2022
 2022
 2020
 2020
 2021
 2022
 2021
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2023
 2022
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2020
 2020
 2022
 2022
 2022
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2020
 2021
 2021
 2021
 2022
 2020
 2021
 2019
 2019
 2020
 2021
 2021
 2020
 2021
 2020
 2021
 2019
 2019
 2019
 2021
 2021
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2022
 2020
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2022
 2022
 2022
 2020
 2020
 2022
 2021
 2021
 2020
 2021
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2021
 2022
 2022
 2019
 2019
 2019
 2019
 2020
 2019
 2019
 2023
 2023
 2023
 2022
 2021
 2020
 2021
 2020
 2020
 2020
 2022
 2022
 2021
 2021
 2022
 2019
 2022
 2020
 2020
 2021
 2022
 2019
 2019
 2018
 2019
 2019
 2020
 2020
 2020
 2019
 2019
 2019
 2018
 2019
 2018
 2018
 2019
 2019
 2019
 2019
 2018
 2022
 2022
 2022
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2022
 2022
 2022
 2020
 2021
 2022
 2022
 2020
 2020
 2020
 2020
 2019
 2020
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2020
 2022
 2022
 2020
 2020
 2022
 2022
 2020
 2021
 2019
 2020
 2020
 2020
 2018
 2018
 2020
 2020
 2019
 2019
 2019
 2020
 2020
 2019
 2019
 2020
 2022
 2022
 2021
 2022
 2021
 2021
 2020
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2019
 2020
 2019
 2019
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2021
 2021
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2017
 2019
 2019
 2019
 2018
 2019
 2020
 2020
 2018
 2018
 2018
 2019
 2021
 2021
 2019
 2019
 2019
 2021
 2019
 2020
 2020
 2019
 2019
 2020
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2017
 2017
 2017
 2018
 2018
 2018
 2018
 2016
 2016
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2021
 2022
 2020
 2019
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2020
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2018
 2018
 2018
 2017
 2020
 2020
 2022
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2017
 2016
 2016
 2018
 2018
 2016
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2017
 2018
 2018
 2018
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2019
 2018
 2018
 2018
 2018
 2019
 2019
 2019
 2020
 2018
 2019
 2019
 2017
 2018
 2018
 2019
 2018
 2019
 2018
 2018
 2019
 2018
 2017
 2018
 2017
 2017
 2017
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2016
 2015
 2015
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2019
 2020
 2021
 2021
 2022
 2022
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2016
 2015
 2015
 2014
 2015
 2015
 2013
 2013
 2016
 2016
 2016
 2015
 2016
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2017
 2018
 2019
 2023
 2023
 2018
 2019
 2016
 2016
 2017
 2017
 2012
 2012
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2017
 2016
 2016
 2016
 2017
 2017
 2017
 2019
 2022
 2022
 2022
 2022
 2022
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2022
 2017
 2017
 2017
 2016
 2015
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2015
 2015
 2015
 2011
 2011
 2016
 2015
 2016
 2016
 2015
 2015
 2018
 2017
 2019
 2020
 2019
 2015
 2016
 2010
 2010
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2016
 2017
 2022
 2022
 2022
 2020
 2020
 2021
 2021
 2021
 2017
 2016
 2009
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2015
 2013
 2014
 2014
 2014
 2018
 2019
 2019
 2018
 2018
 2018
 2012
 2013
 2013
 2016
 2013
 2014
 2017
 2020
 2021
 2021
 2020
 2020
 2017
 2012
 2012
 2013
 2011
 2011
 2012
 2018
 2017
 2019
 2019
 2019
 2018
 2018
 2009
 2010
 2010
 2016
 2016
 2017
 2016
 2010
 2011
 2011
 2017
 2015
 2016
 2016
 2015
 2015
 2014
 2015
 2015
 2015
 2017
 2018
 2017
 2020
 2017
 2016
 2016
 2016
  


Authors Published

• Reki Kawahara  • Ryohgo Narita  • Fujino Omori  • Isuna Hasekura  • Natsume Akatsuki  • Tappei Nagatsuki  • Kazuma Kamachi  • Kisetsu Morita  • Gakuto Mikumo  • Kumo Kagyu  • Hiro Ainana  • Kugane Maruyama  •  Fuse  • Okina Baba  • Thiago Lucas  • Daisuke Umezu  • Carlo Zen  • Kei Sazane  • Toru Asakura  • Jougi Shiraishi  • Koushi Tachibana  • Mizuki Nomura  • Yukako Kabei  • Myojin Katou  • Ichiei Ishibumi  • Toru Toba  • Toshio Satou  • Shidu Jin  • Yuu Mikan  • Shiden Kanzaki  • Inu majin  • Light Tuchihi  • Sakuma Sasaki  • Riku Misora  • Zap Pon  • Bokuto Uno  • Yuki Fujimura  •  Ceez  • Ishio Yamagata  • Yu Shimizu  • Keiichi Sigsawa  • Kisoryong Chu-Gong  •  Tsukikage  • Rui Tsukiyo  • Mato Sato  • Daisuke Aizawa  • Shuichi Tsukishima  • Kizuka Nero  • Makoto Niitsu  •  Nigozyu  •  Kennoji  • Shien BIS  • Mamoru Hosoda  • Naoyuki Uchida  • Hinagi Asami  •  Iris  • Ichimei Tsukushi  • Shinji Kobukubo  • Sarasa Nagase  • Kotei Kobayashi  • Daigo Murasaki  • Arata Kanoh  •  Keiso  •  Rifujin na Magonote  • Kujira Tokiwa  • Hiroro Akizakura  • Yuba Isukari  • Shinta Fuji  • Piero Karasu  • Kaya Kizaki  • Kenji Kamiyama  • Ao Jyumonji  • Nagaru Tanigawa  • Nisio Isin  • Michael Stackpole  • Tamaki Itomori  •  Miku  • Matsuri Isora  • Keigo Higashino